ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.kosys.co, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин. Моля, прочетете много внимателно общите условия. Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, Вие приемате използването им.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„КОВАЧ” ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление с. Енина 8 Януари 1, ЕИК: BG123669001. „КОВАЧ” ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.kosys.co. КОВАЧ ЕООД ще бъде наричан по-долу за краткост Търговец.

Можете да се свържете с КОВАЧ ЕООД на телефон +359 894 98 38 66 или на имейл support@kosys.co

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет магазина www.kosys.co. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм с общите условия", потребителят/клиентът се съгласява изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

2. Идентифициране на потребителят/клиентът, с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.kosys.co, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Услугите, които се намират на интернет страницата на www.kosys.co не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ услугите предлагани от търговеца. Наличието на услуга в онлайн каталога не означава, че последната е налична физически.

4. Търговецът си запазва правото, да направи отказ от предоставяне на потвърдена услуга в случай на техническа неизправност или друга невъзможност. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Общите условия на www.kosys.co са задължителни за всички потребители на сайта.

6.Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

7. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.kosys.co по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

8. www.kosys.co има право да извършва промени на условията за ползване, по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

9. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.kosys.co ще информира за това клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие, като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

11. www.kosys.co полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта.

12. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на услугите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.kosys.co се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

13. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.kosys.co не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

14. Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. Ако не желаете да го приемете, моля напуснете сайта.

15. Имейл адреса, който използвате за регистрация не е публично видим и няма да бъде използван за други цели, освен уведомяване от www.kosys.co.

16. Линк към платформата за решаване на потребителски спорове – https://ec.europa.eu/consumers/odr/

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти, за дадена закупена услуга, ако за нея е присъщо да има такъв документ.

IV. ЦЕНИ

1. Цените, посочени на сайта са в български лева и се отнасят за 1 брой/чифт и не включват транспортиране.

V. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. Потребителят има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването й, като се свърже с екипа на www.kosys.co чрез имейл или телефон.

2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на услугата. Ако потребителят се откаже в указаният срок, следва да уведоми продавача на имейл – support@kosys.co. Разходите последвали от отказване на услугата са за сметка на клиента.

Задължение на www.kosys.co е да възстанови заплатената от купувача сума не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Връщането на парите e по банкова сметка предоставена от клиента, ако не е договорено друго.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените услуги на интернет магазина www.kosys.co.

2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.kosys.co

5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите, и правата на човека, съгласно Конституцията, и законите на Република България, и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и интернет етиката при ползване на предоставяните от www.kosys.co услуги;

• да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер, или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване, или достъп в чуждестранни ресурси, или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети търговецът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.kosys.co в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

5а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес и електронен адрес, да плати цената на услугата и да осигури достъп и възможност за получаване на услугата.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.kosys.co.

3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.kosys.co.

3а. Търговецът след получаване на плащането се задължава, да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него услуга, да я предостави в уговореният срок, да проверява за техническа изправност всяка услуга преди да бъде предоставена.

4. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца, във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца .

5. Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

6. Информацията по предходният член може да бъде използвана от търговецът, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес support@kosys.co Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които търговеца ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7. Търговецът не носи отговорност, за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.

8. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителят и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва, и други.

9. Търговецът има право да използва подизпълнители, за изпълнението на услугите, предлагани в сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на купувача за това.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Търговецът гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни, при попълване на електронната форма, за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, търговецът може да използва личните данни на клиента, единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. Търговецът се задължава, да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие от клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

3. С приемането на общите условия клиентът, разрешава на търговеца да използва имейла му, за изпращане на комуникационни имейли, както и рекламни съобщения.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми потребителя, за промените в общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В даденият срок, ако потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил интернет страницата www.kosys.co.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните услуги.

3. Интернет магазинът www.kosys.co е собственост на търговеца.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването им, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.